تعداد طرح‌های ورودی

۱۲۱

انعقاد قرارداد

۱۲

تعداد رویداد برگزارشده

۱۲

اخبار و ریدادها

شبکه شرکت نوآوران

ایجاد ارتباط نزدیک مبتنی بر خلق ارزش بین کارآفرینان و نوآوران کشور با سرمایه گذاران اعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری نهادی و حتی سرمایه گذاران حقیقی کشور مقدمات حرکت کشور به سمت اقتصاد نوآوری محور و گذار از اقتصاد فعلی را فراهم و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را تضمین خواهد نمود…