نوآوران توسعه ملی "مجری" بهم رسانی و شتابدهی
در شرکت‌های وابسته به
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
چگونه کار می‌کنیم؟ مطالعه جزئیات کامل

اخبار و ریدادها

آخرین اخبارها و رویدادها

بیایید برخی از اخبار را بررسی کنیم.

شبکه شرکت نوآوران

ایجاد ارتباط نزدیک مبتنی بر خلق ارزش بین کارآفرینان و نوآوران کشور با سرمایه گذاران اعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری نهادی و حتی سرمایه گذاران حقیقی کشور مقدمات حرکت کشور به سمت اقتصاد نوآوری محور و گذار از اقتصاد فعلی را فراهم و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را تضمین خواهد نمود…

هادی نیلفروشان
مدیرعامل