نوآوران توسعه ملی "مجری" بهم رسانی و شتابدهی
در شرکت‌های وابسته به
سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی
چگونه کار می‌کنیم؟ مطالعه جزئیات کامل

اخبار و ریدادها

آخرین اخبارها و رویدادها

بیایید برخی از اخبار را بررسی کنیم.

شبکه شرکت نوآوران

ایجاد ارتباط نزدیک مبتنی بر خلق ارزش بین کارآفرینان و نوآوران کشور با سرمایه گذاران اعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و شرکت ها و صندوق های سرمایه گذاری نهادی و حتی سرمایه گذاران حقیقی کشور مقدمات حرکت کشور به سمت اقتصاد نوآوری محور و گذار از اقتصاد فعلی را فراهم و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را تضمین خواهد نمود…

هادی نیلفروشان
مدیرعامل

ثبت نام در ماهنامه نوآوران توسعه ملی

با ثبت نام ایمیل خود، از جدیدترین اخبار نوآوران توسعه ملی باخبر شوید