مدیران

هادی نیلفروشان

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

حمید آیتی

عضو موظف هیات مدیره

علی ردادی

رئیس هیات مدیره