اعضای هیات مدیره نوآوران توسعه ملی

مصطفی بهشتی سرشت

مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره

هادی نیلفروشان

رئیس هیات مدیره

علی عسگری‌نژاد امیری

عضو هیات مدیره

image

محمد نبی‌زاده

عضو هیات مدیره

سید علی صادقی

عضو هیات مدیره