اعضای هیات مدیره نوآوران توسعه ملی

مصطفی بهشتی سرشت

مدیرعامل

هادی نیلفروشان

رئیس هیات مدیره

علی عسگری‌نژاد امیری

نائب رئیس هیات مدیره

image

محمد نبی‌زاده

عضو هیات مدیره

سید علی صادقی

عضو هیات مدیره