اعضای تیم نوآوران توسعه ملی

اعضای هیات مدیره

هادی نیلفروشان

مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره

حمید آیتی

رئیس هیات مدیره

علی عسگری‌نژاد امیری

عضو هیات مدیره

سید علی صادقی

عضو هیات مدیره

سایر همکاران

مهرناز حیدری

مدیر واحد نوآوری توسعه کسب و کار

رضوان عبداللهی

رئیس سرمایه‌گذاری خطرپذیر

لیشام شهبازیان

رئیس واحد بهم رسانی نوآوری

منیژه جرموز

مدیر دفتر مدیرعامل

نسترن نوذریان

کارشناس واحد سرمایه‌گذاری خطرپذیر

صنم ثقلینی

کارشناس واحد بهم‌رسانی نوآوری