اعضای هیات مدیره نوآوران توسعه ملی

علی عسگری‌نژاد امیری

عضو هیات مدیره

image

محمد نبی‌زاده

عضو هیات مدیره

سید علی صادقی

عضو هیات مدیره