ماموریت نوآوران توسعه ملی

ماموریت نوآوران توسعه ملی

شرکت نوآوران توسعه ملی ماموریت دارد نوآوری به همه اشکال و در همه انواع آن را در سطح شرکت­‌های زیرمجموعه گروه سرمایه­‌گذاری توسعه ملی، اندازه­‌گیری، ارزیابی، فرهنگ­‌سازی، تسریع و تقویت نماید. همچنین ماموریت دارد با استفاده از ظرفیت کارشناسی و دانش تخصصی موجود در کشور، زمینه شناسایی و بکارگیری مدیران خبره و امین را در سطح گروه سرمایه‌­گذاری توسعه ملی فراهم آورد. نوآوران در هر دو زمینه یاد شده فوق، بازوی اصلی و عامل اجرایی سیاست‌­ها و منویات گروه سرمایه­‌گذاری توسعه ملی است.