ماموریت نوآوران توسعه ملی

ماموریت نوآوران توسعه ملی

شرکت نوآوران توسعه ملی با بهره‌مندی از دانش فنی تخصصی و استفاده از ظرفیت شبکه متخصصان خود در زمینه نوآوری باز، ارائه کننده انواع خدمات توسعه نوآوری و فناوری به شرکت‌های زیرمجموعه گروه توسعه ملی است.
این خدمات شامل فرهنگسازی، اندازه‌گیری، ارزیابی، شناسایی نیازهای فناورانه، رصد هوشمندی، تسهیل دستیابی و تقویت نوآوری است.
همچنین با استفاده از شبکه گسترده خود در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور اعم از استارتاپ‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، پارک‌ها و مراکز رشد، سرمایه‌گذاران و همچنین نهادهای دولتی قانون‌گذار و تسهیل‌گر، بستری پویا برای ارتباط و تبادل فناوری و نوآوری میان فناوران و متقاضیان آن ایجاد کرده است و در عمل نقش موثری در بهبود عملکرد هلدینگ توسعه ملی از طریق نوآوری ایفا می‌کند.