چشم انداز نوآوران توسعه ملی

چشم انداز نوآوران توسعه ملی

نوآوران در افق چشم‌انداز خود، تسهیلگر و هاب شبکه نوآوری در سطح شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی و کانال اصلی ارتباطات آنها با اکوسیستم نوآوری و توسعه فناوری ایران خواهد بود. همچنین نوآوران پایگاه اصلی شناسایی، ارزیابی، تربیت و معرفی نسل جدید و جوان مدیران متعهد و متخصص به شرکت‌های زیرمجموعه گروه در سطوح مختلف خواهد بود.